Tips: 本文创建于2015年6月22日,已超过 2 年,内容或图片可能已经失效!

前些日子入手一部树莓,架了个ftp和简单的网页访问,挂在家里,由于是拨号上网,所以利用dnspod动态更新域名解析

只适合简单更新。

dnspod api地址?https://www.dnspod.cn/docs/index.html

利用shell的jq解析json文件,把jq文件放在脚本的同级目录。

利用ip.qq.com获取真实IP(各种网络运营商有待研究)

因为dnspod 的限制,所以每一刻钟执行一次(crontab)。

执行示例(两个参数,第一个参数为域名,第二个参数为二级域名的名字):

./change_ip.sh ?domain.com ?test

以下为shell脚本文件(昨天睡多了,一晚上没睡觉,丫好累)。

 1. #!/bin/bash  
 2. cur_dir=$(cd `dirname $0`; pwd)  
 3. login_email='username'  
 4. login_password='password'  
 5.   
 6. cd $cur_dir  
 7.   
 8. # check variable  
 9. if [ $# -eq "2" ]; then  
 10.     echo ""  
 11.     echo "start backup ..."  
 12. else  
 13.     echo "You can run the script like this: eg.sh /test"  
 14.     exit 1  
 15. fi  
 16.   
 17. curl -sX POST https://dnsapi.cn/Domain.Info  -d "login_email=$login_email&login_password=$login_password&format=json&domain=$1" > domainInfo  
 18. domainStatus=`jq '.' domainInfo | grep \"code\" | awk -F '"' '{print $4}'`  
 19. cat domainInfo | grep $1  
 20. if [ $? -ne 0 ];then  
 21.     echo "未能获取域名$1的信息"  
 22.     exit 0  
 23. fi  
 24. if [ $domainStatus -ne 1 ];then  
 25.     echo '未能获取域名信息'  
 26.     exit 0  
 27. fi  
 28. domainId=`jq '.domain .id' domainInfo | awk -F '"' '{print $2}'` 
 29. curl -sX POST https://dnsapi.cn/Record.List -d "login_email=$login_email&login_password=$login_password&format=json&domain_id=$domainId" > domainRecord 
 30. recordStatus=`jq '.status' domainRecord | grep \"code\" | awk -F '"' '{print $4}'`  
 31. if [ $recordStatus -ne 1 ];then  
 32.     echo '未能获取域名记录信息'  
 33.     exit 0  
 34. fi  
 35.   
 36. jq '.records' domainRecord | grep id > id  
 37. jq '.records' domainRecord | grep name > name  
 38. jq '.records' domainRecord | grep value > value  
 39.   
 40. cat name | grep $2  
 41. if [ $? -ne 0 ];then  
 42.     echo "找不到二级域名$2"  
 43.     exit 0  
 44. fi  
 45.   
 46. recordId=`paste -d " " id name value | grep $2 | awk -F '"' '{print $4}'` 
 47. recordIP=`paste -d " " id name value | grep $2 | awk -F '"' '{print $12}'`  
 48.   
 49. realIP=`curl -s ip.qq.com | grep '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}' | tail -n 1 | awk -F '<' '{print $3}' | awk -F '>' '{print $2}'`  
 50.   
 51. if [ $recordIP == $realIP ];then  
 52.     exit 0  
 53. fi  
 54. curl -X POST https://dnsapi.cn/Record.Ddns -d "login_email=$login_email&login_password=$login_password&format=json&domain_id=$domainId&record_id=$recordIP&record_line=默认&sub_domain=$2&value=$realIP"