Tips: 本文创建于2014年5月23日,已超过 2 年,内容或图片可能已经失效!

正则表达式

匹配文本内容的代码规则
正则的使用
1、制作正则表达式
2、制作目标信息,让目标信息让正则进行匹配,筛选需要的内容
3、通过match函数可以使得信息与正则进行匹配

正则表达式的组成
1、普通字符的正则 /字符串内容/

 1. <script type="text/javascript">  
 2. //正则  
 3. var pat = /05/; //通过普通字符组成正则  
 4. var str = '2014-05-23';  
 5. // 目标字符串.match  
 6. var rst = str.match(pat);  
 7. console.log(rst);  
 8. </script>  

2、定义字符集

 1. <script type="text/javascript">  
 2.   
 3. var pat = /[a-f]/;  
 4. var str = 'this is good';  
 5.   
 6. var pat = /[a-g]/;  
 7. var str = 'ok,today is good'; // 输出第一个d  
 8.   
 9. // var pat = /[h-d]/; // 顺序反了会出现错误  
 10. // var str = 'hobby';   
 11.   
 12. var pat = /[5-9]/;  
 13. var str = '2014-05';   
 14.   
 15. var pat = /[rwxap]/;  
 16. var str = 'world';  
 17.   
 18. var pat = /[^yvdq]/; // 非匹配,只要不是括号中的内容即可  
 19. var str = '#!ac2334';  
 20.   
 21. var pat = /[a-zA-Z0-9]/;  
 22. var str = '2014HELLO';  
 23.   
 24. var rst = str.match(pat);  
 25. console.log(rst);  
 26. </script>  

特别字符

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // +匹配前面最少一次  
 3. var pat = /[a-z]+/;  
 4. var str = 'hello';  
 5.   
 6. var pat = /go+gle/;  
 7. var str = 'goooogle';  
 8.   
 9. var pat = /[0-9]+/;  
 10. var str = '2014-05-23';  
 11. // * 匹配单元最少0次,最多不限制  
 12. var pat = /go*gle/;  
 13. var str = 'ggle';  
 14. // ? 0或者1  
 15. var pat = /go?gle/;  
 16. var str = 'g0gle';  
 17.   
 18. var rst = str.match(pat);  
 19. console.log(rst);  
 20. </script>  

^ $

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // ^匹配内容开始位置  
 3. // $匹配目标内容结束位置  
 4. var pat =/apple$/;  
 5. var str = 'I like eat apple';  
 6.   
 7. var pat = /^[0-9]/;  
 8. var str = '4hello 201';  
 9.   
 10. var pat = /^[0-9]+$/;  
 11. var str = '13234517659'  
 12.   
 13. var rst = str.match(pat);  
 14. console.log(rst);  
 15. </script>  

. / |

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // . / |  
 3.   
 4. // | 或  
 5. var pat = /a|b/;  
 6. var str ='a sd'  
 7.   
 8. // \ 转移  
 9. var pat = /\*/;  
 10. var str = '****';  
 11.   
 12. // . 匹配任何一个单字符 ,换行符号\n不给匹配  
 13. var pat = /.*/;  
 14. var str = 'adfads\nfasdf';  
 15.   
 16. var rst = str.match(pat);  
 17. console.log(rst);  
 18. </script>  

()

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // () 提高表达式的优先级  
 3. var pat = /(go)+gle/;  
 4. var str = 'gogogogogogogogogle';  
 5.   
 6. // 可以大的内容里面筛选出小的内容  
 7. var pat = /[0-9]+-(([0-9]+)-([0-9]))/;  
 8. var str = '2014-05-23';  
 9.   
 10. // var pat = /<div>(.*)<\/div>/;  
 11. // var str = "<div>天气内容</div>"  
 12.   
 13. var rst = str.match(pat);  
 14. console.log(rst);  
 15. </script>  

模式修饰符

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // 大小写不敏感  
 3. var pat = /[a-z]+/i;  
 4. var str = 'hellDFO';  
 5. // g 全局匹配  
 6. var pat = /[0-9]+/g;  
 7. var str = '2014-05-23';  
 8. // 模式单元也需要是用下标 1, 2  
 9. // 当前情况全局匹配把1,2占用  
 10. var pat = /[0-9]+-([0-9]+)-[0-9]+/g;  
 11. var str = '2014-05-25 2014-05-22 2014-05-21';  
 12.   
 13. // m 把内容视为多行  
 14. var pat =/apple$/m;  
 15. var pat = /^you/m;  
 16. var str = 'I like apple\nyou like pear';  
 17.   
 18. //模式修正符允许使用多个  
 19. var pat = /[a-z]+/ig;  
 20. var str = 'this is bOOk that is computer';  
 21.   
 22. var rst = str.match(pat);  
 23. console.log(rst);  
 24. </script>  

模式单元重复匹配

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // 模式单元重复匹配  
 3. // var pat = /[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+ [0-9]+:[0-9]+:[0-9]+/;  
 4. var pat = /[0-9]+-([0-9]+)-\1 \1:\1:\1/; // 通过 \1或\2替换参数重复匹配第一个单元  
 5. var str = '2014-05-05 05:05:05';  
 6.   
 7. var rst = str.match(pat);  
 8. console.log(rst);  
 9. </script>  
 1. <script type="text/javascript">  
 2. var pat = /\d+/;  
 3. var str = '1234125abc';  
 4.   
 5. var pat = /\w+/;  
 6. var str = '[email protected]';  
 7.   
 8. var pat = /\bis\b/; // 匹配单词边界(空格、逗号、句号、问好)  
 9. var str = 'this is a book';  
 10. var newstr = str.replace(pat,'was');  
 11. console.log(newstr);  
 12.   
 13. //匹配单词内部 \B  
 14. var pat = /\Bis\b/;  
 15. var str = 'is this a book';  
 16. var newstr = str.replace(pat,'at');  
 17. console.log(newstr);  
 18. //var rst = str.match(pat);  
 19. //console.log(rst);  
 20. </script>  

限定字符
- {m} : 其前一单元严格出现m次
- {m,} : 其前一单元出现至少m次
- {m,n} : 其前一单元出现至少m,至多n次
- [kdsimd]:表示中括号中的任意一个字符
- [a-f]: 表示中括号中中杠的两端字符范围
- [^lsjd]:不是中括号中的任意一个字符
- [^a-f]: 不是中括号中中杠的两端字符范围

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // 限定字符  
 3. var pat = /go{4}gle/;  
 4. var str = "goooogle";  
 5.   
 6. var pat = /[yoahgndle]+/;  
 7. var str = 'yahooandgoogle';  
 8.   
 9. var pat = /[yoahgndle]{6}/; //yahooa  
 10. var str = 'yahooandgoogle';  
 11.   
 12. var pat = /\w{4,9}/; // hello_wor  
 13. var str = 'hello_world-beijing';  
 14.   
 15. var pat = /([a-z]+-){3}/;  
 16. var str = "tom-jack-mary-";  
 17.   
 18. var res = str.match(pat);  
 19. console.log(res);  
 20. </script>  

正向预查、反向预查

 1. <script type="text/javascript">  
 2. // 正向预查  
 3. //等号左边的英文字母  
 4. // (?=模式) 与匹配的一致  
 5. // 正向预查:指定内容右边出现具体信息条件,就把内容匹配出来  
 6. var pat = /hello(?=(\d)+)/;  
 7. var str = 'hello123';  
 8.   
 9. // (?!模式) 与匹配的不一致  
 10. var pat = /hello(?!345)/;  
 11. var str = 'hello344';  
 12.   
 13. var str = "http://web.0320.com/js/04.php?name=tom&age=23&addr=zhonguancun";  
 14. var pat = /[a-z]+(?==)/g; //后边的=是辅助条件不会成为结果一部分  
 15.   
 16. var rst = str.match(pat);  
 17. console.log(rst);  
 18. </script>  

反向预查:与正向预查的区别是,辅助条件写到匹配内容的前边

 1. <?php  
 2.   
 3. //反向预查  
 4. /** 
 5. 反向匹配 
 6. $str = "!!!tom123tom"; 
 7. //查询tom信息,条件是tom前边出现数字信息 
 8. $pat = "/(?<=(\d)+)tom/"; //tom(后边的) 
 9.  
 10. 反向不匹配 
 11. $str = "2008shanghai----hongkong"; 
 12. //查询字母字符串信息,条件是前边不能出现数字 
 13. $pat = "/(?<!(\d)+)[a-z]+/"; //hongkong 
 14. */  
 15. $str = "!!!jack123tom";  
 16. $pat = "/(?<=(\d)+)[a-z]+/";  
 17. //preg_match(模式,字符串,匹配到的内容);  
 18. preg_match($pat$str$rst);   
 19. print_r($rst); //tom  
 20.   
 21. $str = "2008shanghai----shanghai";  
 22. $pat = "/(?<!(\d)+)shanghai/";  
 23. $newstr = preg_replace($pat,'beijing',$str);  
 24. echo $newstr//2008shanghai----shanghai  
 25. //preg_match($pat,$str,$rst);  
 26. //print_r($rst); //shanghai(后边的)  
 27.   
 28.   
 29.   
 30. $str = "http://web.0320.com/js/04.php?name=tom&age=23&addr=zhongguancun";  
 31. $pat = "/(?<==)\w+/";  
 32. //preg_match($pat,$str,$rst); //单次匹配  
 33. preg_match_all($pat,$str,$rst); //全局匹配  
 34. print_r($rst);//Array ( [0] => Array ( [0] => tom [1] => 23 [2] => zhongguancun ) )   

案例:手机

 1. <script type="text/javascript">  
 2.   
 3. //手机号码  
 4. /* 
 5. 条件: 
 6. ① 11位 
 7. ② 全部数字 
 8. ③ 13(0-9)或15(01256) 
 9. */  
 10. var pat = /^(13\d|15[01256])\d{8}$/;  
 11. var str = "13765431230"//ok  
 12. var str = "15723451679"//nook 号段没有157  
 13. var str = "1568769543a"//nook 全部内容必须数字  
 14.   
 15. var rst = str.match(pat);  
 16. console.log(rst);  
 17.   
 18. </script>  

案例:邮箱

 1. <script type="text/javascript">  
 2.   
 3. //匹配邮箱  
 4. /* 
 5. [email protected] 
 6. [email protected] 
 7. [email protected] 
 8.  
 9. 条件: 
 10. ① @符号 
 11. ② 邮箱名称可以为:数字、字母、下划线、中恒线 
 12. ③ @符号后边内容:字母、数字、中横线 
 13. ④ 域名后缀:.com .gov .org .net .com.cn .cn 
 14. */  
 15. var pat = /^[a-zA-Z0-9-_]{5,}@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-z]+)+$/;  
 16. var str = "[email protected]";  
 17. var str = "[email protected]";  
 18.   
 19. var rst = str.match(pat);  
 20. console.log(rst);  
 21.   
 22. </script>  

案例三:IP

 1. <script type="text/javascript">  
 2.   
 3. //ip地址匹配  
 4. /** 
 5. 192.168.3.125 
 6.  
 7. 第一位数字:1-223 
 8. 1-9 ----> [1-9] 
 9. 10-99 ----> [1-9]\d 
 10. 100-199 ----> 1\d\d 
 11. 200-219 ----> 2[01]\d 
 12. 220-223 ----> 22[0-3] 
 13. var pat = /^([1-9]|[1-9]\d|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])$/; 
 14. 第二、三、四位数字:0-255 
 15. 0-9 ----> \d 
 16. 10-99 ----> [1-9]\d 
 17. 100-199 ----> 1\d\d 
 18. 200-249 ----> 2[0-4]\d 
 19. 250-255 ----> 25[0-5] 
 20.  
 21. //200-255 ----> 2[0-5]\d 
 22.  
 23. var pat = /^(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])$/; 
 24. */  
 25. var ippat = /^([1-9]|[1-9]\d|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])(\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])){3}$/;  
 26.   
 27. var str = "203.152.4.99"//ok  
 28. var str = "203.152.4.261"//nook  
 29.   
 30. var rst = str.match(ippat);  
 31. console.log(rst);  
 32. </script>