linux 禁ping

echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_all  :0,代表允许;1,代表禁止

/etc/sysctl.conf
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1 

查看磁盘是固态还是机械

方法一

cat /sys/block/vda/queue/rotational  # vda 是设备名, 可能是 sda 等
1 # 1 表示磁盘机械可旋转, 0 表示 HDD

方法二

lsblk -d -o name,rota # -d 表示显示设备名称, -o 后面表示仅显示rota这个列
NAME ROTA
vda     1

fmt

一款简单的优化的文本格式化器,它重新格式化指定文件的段落,并且打印结果到标准输出。

使用 -w 选项定义最大行宽度:

cat domain-list.txt 
1.tecmint.com 2.news.tecmint.com 3.linuxsay.com 4.windowsmint.com

$ fmt -w 1 domain-list.txt
1.tecmint.com 
2.news.tecmint.com 
3.linuxsay.com 
4.windowsmint.com