Tips: 本文创建于2016年12月26日,已超过 2 年,内容或图片可能已经失效!

> 算数运算符

加减乘除

> 比较运算符

- ==
- != <> #两符号一样
- >
- < - >=
- <= > 赋值运算符

- =
- +=
- -=
- *=
- /=
- %=
- **=
- //=

> 逻辑运算符

- and :a为 false,a and b 返回 false,否则返回 b
- or
- not

> 位运算符(略)

> 成员运算符

- in
- not in

> 身份运算符:比较两个对象的存储单元

- is
- is not

eg:

 1. >>> a = 3  
 2. >>> b = 3  
 3. >>> a is b  
 4. True  
 5. >>> a = 'abc'  
 6. >>> b = 'abc'  
 7. >>> a is b  
 8. True  
 9. >>> a = 'this is string'  
 10. >>> b = 'this is string'  
 11. >>> a is b  
 12. False  
 13. >>> a = [ 1,3,2]  
 14. >>> b = [ 1,3,2]  
 15. >>> a is b  
 16. False  

> 函数定义
def 函数名(var1,var2……): #也可以没有参数
执行语句
return(没有返回值,返回 None)
必备参数:
必备参数必须以正确的顺序传入函数,调用时数量必须和声明的一样

命名参数:
函数调用的时候,显试的传值

缺省参数

局部变量和全局变量

 1. # coding=utf-8  
 2. global_money = 1  
 3. #定义全局变量  
 4. def coin(): #定义一个函数  
 5.     local_money = 3  
 6.     return global_money + local_money  
 7. # 测试变量的局部性和全局性  
 8. print coin()  
 9. print global_money  
 10. print '--------------------'  
 11. print local_money