Tips: 本文创建于2014年9月11日,已超过 2 年,内容或图片可能已经失效!

将一个文件内容全部转换成大写字母

[code lang="bash"]
$ tr a-z A-Z < filename.txt
[/code]

将一个文件内容全部转换成小写字母

[code lang="bash"]
$ tr A-Z a-z < filename.txt
[/code]